Baltic Circle International Theatre Festival

(Suomeksi alla)

Baltic Circle Festival Strategy for Equality

Baltic Circle is an international theatre festival organised in Helsinki since 2000, annually since 2007. Baltic Circle is based on a firm belief in the opportunities of arts to bring people together and to participate in societal change. Art can grant a space to imagine what does not yet exist, to re-organise our way of understanding reality, and to find forms to share it. Our cornerstone is a trust in artists, partners and colleagues alike, as well as a boldness to tackle new phenomena and hushed realities, without prejudice. Baltic Circle highlights communality, collaboration and commitment as key elements in building a festival, and aims to encourage social justice, solidarity and gender equality.

We foster equality and diversity by being open and listening. We create situations and platforms for artists to speak themselves. In curating we use gender quota: at least 50 % of the artists presenting their work at the festival are women or gender non-conforming. Production and communication is tailored according to the needs of the artists and their works. The festival program will always be available in English.

We fight economic injustice by paying the artists and the staff decently and promote economic accessibility. When we employ people we pay the salary according to the union rates. We don’t have unpaid internships. The ticket prices are moderates and we offer many events free of charge.

We advocate for the freedom of expression and autonomy of art as long as the working processes are free from any discrimination. We stand behind the artists and their works and carry our responsibilities. Mutual trust between the Baltic Circle team and the artists is of the utmost importance to us. Baltic Circle is free of any discrimination. We implement this principle by viewing our own practices as well as the artistic works presented at the festival and by creating spaces as safe as possible.

We develop actively methodologies to measure the impact of our work from artistic starting points, not only from quantitative criteria. After every festival we debrief with our team and our collaborators and every few years we conduct an audience survey as well.

Baltic Circle -festivaalin sosiaalisen tasa-arvon strategia

Baltic Circle on kansainvälinen teatterifestivaali, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 2000, vuosittain 2007 alkaen. Baltic Circlen toiminta perustuu uskoon taiteen mahdollisuuksista tuoda ihmisiä yhteen ja toimia yhteiskunnallisena muutosvoimana. Taide antaa tilan kuvitella sitä, mitä ei vielä ole, järjestää uudelleen tapaamme ymmärtää todellisuutta ja löytää sille jaettavia muotoja. Toiminnan perustana on luottamus taiteilijoihin, kumppaneihin ja kollegoihin ja rohkeus tarttua ennakkoluulottomasti uusiin ilmiöihin tai vaiettuihin todellisuuksiin. Baltic Circle korostaa yhteisöllisyyden, yhteistyön ja pitkäjänteisyyden merkitystä festivaalin rakentamisessa ja pyrkii omassa toiminnassaan edistämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta, solidaarisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa.

 

Yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta edistetään olemalla avoimia ja kuuntelemalla. Luomme tilanteita ja alustoja, joilla taiteilijat pääsevät itse ääneen – emme puhu heidän puolestaan. Kuratoinnissa on käytössä sukupuolikiintiö: vähintään 50% tekijöistä on naisia tai muunsukupuolisia. Tuotantoja ja viestintää räätälöidään teoskohtaisesti taiteilijoiden omia näkemyksiä ja toiveita kunnioittaen. Festivaalin ohjelmisto tarjotaan aina myös englannin kielellä.

 

Taloudelliseen epätasa-arvoon pyritään puuttumaan asianmukaisilla korvauksilla työntekijöille ja taiteilijoille ja festivaalin taloudellista saavutettavuutta edistetään. Taiteilijoille maksetaan korvaus tehdystä työstä. Työsuhteissa palkkaus on teatterialan työehtosopimuksen mukaista. Maksamme myös harjoittelijoille harjoittelukorvauksen. Festivaalin lippuhinnat ovat maltilliset ja ohjelmassa on runsaasti myös ilmaistapahtumia.

 

Puolustamme taiteen ilmaisunvapautta ja taiteilijoiden autonomiaa, kunhan teokset ja teosprosessit ovat syrjinnästä vapaita. Seisomme taiteilijoiden ja teosten takana ja kannamme vastuumme. Molemminpuolinen luottamus Baltic Circle -tiimin ja taiteilijoiden välillä on tärkeää. Baltic Circle on syrjinnästä vapaa organisaatio. Toteutamme tätä tarkastelemalla sekä omia käytäntöjämme että festivaalilla esitettäviä teoksia ja luomalla mahdollisimman turvallisia tiloja.

 

Kehitämme aktiivisesti taiteen ja ohjelmiston merkittävyyden arviointia taiteellisista lähtökohdista emmekä perusta toimintamme arviointia vain kvantitatiivisiin kriteereihin. Vuosina 2016–2018 teemme laadullista vaikuttavuustutkimusta tutkijoiden johdolla. Muutaman vuoden välein toteutetaan yleisötutkimus ja festivaalin jälkeen järjestetään palautekeskusteluja oman tiimin ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

 

 

Leave a Comment