Frame Contemporary Art Finland

Frame-säätiön yhdenvertaisuustoiminta

Frame on nykytaiteen kansainvälistäjä ja tiedotuskeskus.

Frame on nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio, joka tekee suomalaisesta nykytaiteesta yhä kansainvälisempää, vahvempaa ja näkyvämpää. Frame tukee taiteen ammattilaisten kansainvälistä toimintaa ja edistää toimijoiden yhteistyötä Suomessa ja ulkomailla. Frame kehittää nykytaiteen tiedotuskeskuksena toimialaansa ja sen tietoperustaa. Framen toimintaa ohjaavat arvot ovat avoimuus, näkemyksellisyys ja vuorovaikutus. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuusperiaatteen toteutuminen ovat tärkeitä lähtökohtia Framen toiminnassa.

Frame-säätiön toiminta jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: kansainvälinen toiminta, toimialan kehittäminen sekä viestintä ja vaikuttaminen.

Kansainvälinen toiminta vahvistaa nykytaiteen toimijoiden toiminnan ja työskentelyn edellytyksiä, verkostoja, liikkuvuutta ja vientiä sekä kasvattaa taiteilijoiden läsnäoloa ja näkyvyyttä maailmalla. Nykytaiteen toimialan kehittäminen vahvistaa nykytaiteen toimijoiden osaamista ja lisää yhteistyötä toimijoiden välillä. Viestintä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen lisäävät kuvataiteen näkyvyyttä, vahvistavat sen asemaa ja levittävät tietoa toimialasta.

Säätiön toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuusperiaate tarkoittaa, että kaikkia ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja samanarvoisesti. Yhdenvertaisuuden osa-alueita ovat muun muassa ikä, vammaisuus, etnisyys, kansallisuus, sukupuoli, uskonto tai vakaumus ja seksuaalinen suuntautuminen.

Framen toiminnan lähtökohtana on toimijoiden moninaisuuden ja moniäänisyyden tunnistaminen ja ilmaisunvapaus ja kansainvälisen liikkuvuuden tukeminen kaikille mahdollisimman kestävästi ja yhdenvertaisesti.

Frame-säätiön arvot

Tärkeimpiä arvoja ovat avoimuus, näkemyksellisyys ja vuorovaikutus. Säätiö noudattaa säätiöille ja yleishyödyllisille yhteisöille määriteltyjä hyviä käytäntöjä. Framen toiminnan arvot perustuvat sen tehtävään nykytaiteen asiantuntijaorganisaationa.

Avoimuus

Framen toiminta on läpinäkyvää ja tiedonkulku on avointa. Frame tekee avointa yhteistyötä kumppaneidensa kanssa. Se arvioi avoimesti omaa työtään ja toimintamallejaan. Säätiö käyttää avoimia hakuja ja vertaisarviointia apurahatoiminnassa, henkilöstövalinnoissa ja ohjelmatoiminnassa. Framen ohjelma on kaikille osallistujille avointa ja sitä järjestetään yhteistyökumppaneiden kanssa ja heidän tiloissaan. Säätiö tarkastelee avoimesti omia rakenteitaan ja avaa niitä sisällyttämään kaikkia toimijoita. Säätiö suhtautuu kriittisesti ja avoimesti omiin puhekäytäntöihinsä, ettei niihin sisälly maailmaa kaventavia tai poissulkevia käytäntöjä.

Näkemyksellisyys

Framen toiminta on pitkäjänteistä. Frame seuraa nykytaidetta ja analysoi joustavasti muutosten vaikutuksia omaan toimintaansa. Frame tunnistaa oman ydinosaamisensa ja suuntaa resurssinsa strategisten tavoitteiden mukaan. Frame toteuttaa sananvapautta eikä rajoita taiteen ja siihen liittyvän toiminnan sisältöjä, vaan pyrkii tuomaan eri näkökulmia rakentavaan kriittiseen vuoropuheluun kentän rakenteellisista kysymyksistä. Frame syventää toiminnallaan tietoa muun muassa eriarvoisuudesta ja yhteiskunnallisista muutosprosesseista sekä taiteen eri keinoista aktiivisesti vaikuttaa näihin.

Vuorovaikutus

Frame on aktiivinen ja utelias toimija, joka saa asioita aikaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Framen kaikki toiminta rakentuu lähtökohtaisesti yhteistyölle kentän eri toimijoiden kanssa ja Frame pyrkii vahvistamaan näiden pitkäjänteistä vuorovaikutusta.

Framen hallinto

Säätiön hallinto noudattaa säätiölakia ja kaikkia muita Suomessa voimassa olevia säädöksiä, jotka liittyvät säätiön toimintaan. Säätiön rahoituksesta saadaan yli 90 % opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja siten säätiötä velvoittavat myös kaikki opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet ja valtionavustuslakiin liittyvät säädökset.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää säätiön hallituksen jäsenet. Säätiön perustajajäsenet nimeävät säätiön valtuuskunnan jäsenet. Säätiöllä on valtuuskunta, jonka jäsenet koostuvat perustajatahojen nimeämistä henkilöistä.

Framen vakituinen asiantuntijoista koostuva henkilökunta valitaan avointen hakuprosessien kautta. Myös Framen harjoittelijat valitaan avoimen hakuprosessin kautta.

Säätiöllä on ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva apurahatoimikunta, jonka määräaikaiset jäsenet säätiön hallitus nimeää. Apurahatoimikunnan koostumuksessa huomioidaan kansainvälisen kokemuksen lisäksi eri taiteenalojen edustus, ikä, maantieteellisyys ja sukupuoli.

Säätiöllä on myös hankekohtaisista asiantuntijoista koostuvia ohjausryhmiä, jotka säätiön toimitusjohtaja kutsuu koolle. Säätiöllä on lisäksi avoimiin hakuihin liittyviä asiantuntijoista koostuvia valintalautakuntia, jotka säätiön toimitusjohtaja kutsuu koolle. Säätiöllä on myös ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvia ad hoc ohjausryhmiä, joihin kutsutaan asiantuntijoita alan organisaatioista. Ohjausryhmät heijastavat näin alan muiden organisaatioiden henkilökunnan rakennetta.

Palkkiomaksu

Nykytaiteen toimialaa kuvaa taiteilijoiden prekaarisuus, johon Frame toiminnallaan vaikuttaa. Frame tuottaa tietoa taiteilijoiden toimeentulosta tilastoillaan. Säätiön teettämät selvitykset avaavat taiteen kentän taloudellista vyyhtiä ja tuovat esiin sen epäkohtia.

Frame on sitoutunut maksamaan palkkiot kaikille asiantuntijoille, joilta tilataan työtä.

Toiminta

Apurahat
Framen apurahat ovat monella tapaa saavutettavia: hakupalvelu on sekä suomeksi että englanniksi (neuvonta ja hakemuksen kieli myös ruotsiksi), hakija voi olla suomalainen tai Suomessa asuva taiteilija, kotimainen tai ulkomainen yhteisö. Päätöksenteossa otetaan huomioon mm. ikä- ja sukupuolijakauma sekä alueellisuus. Kansallinen rahoitus ohjaa toimintaa: “Suomessa asuva tai Suomen kansalainen”.

Apurahoja voivat hakea kaikki Suomessa toimivat taiteilijat. Apurahat eivät perustu kansallisuuteen. Apurahaviestintää toteutetaan mahdollisimman laajasti. Hakujärjestelmä on helppokäyttöinen ja se takaa valtakunnallisen käytettävyyden. Apurahamyönnöt jakautuvat hakemusmäärien mukaisesti.

Kansainvälinen ohjelma

Framen ohjelmatoiminnan selkärankana on suomalaisen nykytaiteen kentän kansainvälistäminen ja nykytaiteen aseman vahvistaminen yhteiskunnassa. Tätä ohjaa ohjelman kaikilla osa-alueilla pyrkimys moninaisuuden ja moniäänisyyden tunnistamiseen, ilmaisunvapauteen ja kansainvälisen liikkuvuuden tukemiseen mahdollisimman yhdenvertaisesti. Frame ei ohjaa tai rajoita ohjelmassaan taiteen ja siihen liittyvien keskustelujen sisältöjä, vaan pyrkii lähtökohtaisesti tuomaan kentän eri näkökulmia rakentavaan kriittiseen vuoropuheluun.

Kansainvälisten kuraattorivieraiden, residenssiläisten ja juryjen valinnassa tuodaan kotimaiselle kentälle erilaisia globaaleja näkökulmia. Keskusteluohjelma keskittyy näiden ohella nykytaiteen kentän rakenteellisiin kysymyksiin syventäen dialogia ja tietoa muun muassa eriarvoisuudesta ja yhteiskunnallisista muutosprosesseista sekä taiteen eri keinoista aktiivisesti vaikuttaa näihin. Tämän punaisena lankana on täten myös vahvistaa Suomessa taiteen toimijoiden osaamista ja valmiuksia osallistua kansainvälisiin ajankohtaisiin alan keskusteluihin sekä kolonisoivien ja hyvinvointivaltion perusteita horjuttavien diskurssien purkuun. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä tästä on osallistuminen keskusteluun saamelaisten asemasta ja yhteispohjoismainen yhteistyö, jota käynnistetään parhaillaan tähän liittyen.

Asiantuntijavieraille esitellään Suomessa toimivia taiteilijoita kansallisuudesta riippumatta, mutta vierailut ovat käytännön syistä Helsinki-painotteisia. Framen henkilökunta perehtyy Sivukonttori- hankkeessa taiteen toimijoihin eri puolilla Suomea vahvistaakseen verkostoja ja tietoa, jolla suunnata toimintaa paremmin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Eri alueiden taidekenttien monimuotoisuutta aletaan myös kartoittaa taloudellisten ja rakenteellisten haasteiden sekä kansainvälisen toiminnan lisäksi.

Tavoitteiden ja valintojen kriittinen arviointi on ohjelmatoiminnalle välttämätöntä, vaikuttavuuden mittaamista paljon laajemmin. Näitä toiminnan perusteita pyritään entistä tarkemmin kommunikoimaan avoimissa hauissa ja yhteistyökumppanuuksissa, jotka ovat perustavia kaikelle ohjelmatoiminnalle.

Frame maksaa palkkiot kaikille ohjelmaan osallistuville puhujille ja juryn jäsenille. Keskustelutilaisuudet ovat avoimia ja niitä voi seurata netin kautta. Samaten Framen kaikki julkaisut ovat ilmaiseksi jaossa sähköisesti. Framen järjestämät keskustelutilaisuudet ovat avoimia kaikille, niistä tiedotetaan laajasti ja niitä pidetään sekä suomen- että englanninkielellä. Tilaisuuksia järjestetään pääasiassa Helsingissä. Ne pyritään myös livelähetyksin aina kun mahdollista.

Viestintä

Framen viestinnän arvot ovat avoimuus, näkemyksellisyys ja vuorovaikutus.

Framea on helppo lähestyä (sukupuolesta, taustasta, kansallisuudesta, iästä, asemasta riippumatta), ja organisaatio palvelee asiakkaitaan ystävällisesti ja viipymättä. Viestintää tehdään suomeksi ja englanniksi, ja tarvittaessa myös muilla kielillä. Apuraha-asioissa Frame palvelee myös ruotsiksi.

Frame tuottaa toimialatietoa kentän käyttöön. Tieto (tilastot, selvitykset) on kaikkien avoimesti saatavilla, ja tilastotieto mahdollisuuksien mukaan myös avoimena datana. Tilastot tuottavat lisää tietoa taiteilijoiden toimeentulosta. Tiedon lisääntyminen auttaa kiinnittämään huomiota epäkohtiin ja sitä kautta purkamaan taloudellista epätasa-arvoa.

Framen omat julkaisut, strategia ja vuosikertomukset ovat avoimesti luettavissa ja ladattavissa verkkosivuilla sekä Issuussa.

Tilaisuudet pyritään saattamaan verkkoon, jotta ovat saavutettavia myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.